INplaće2

Arhitektura aplikacije
Ponuđeno rješenje je flexibilno na način da podržava Klijent-Server i Web arhitekturu.
Arhitektura rješenja je bazirana na centraliziranoj Oracle 10g R2 bazi podataka kojoj se pristupa ili preko web servera tj. Oracle Internet Application Servera (iAS) – web arhitektura ili Oracle Forms&Reports 6i – klijent-server arhitektura.

Kadrovska evidencija

Osnovne karaktreristike:
•    Podrška za više poduzeća – „multi org“
•    Fleksibilno definiranje organizacijske strukture
     o definiranje više verzija organizacijske strukture
     o praćenje i čuvanje svih promjena organizacije
•    Evidencija osoba (stalni i povremeni zaposlenici, penzioneri, honorarni radnici, potencijalni radnici, članovi obitelji)
•    Parametrizacija radnih mjesta
     o otvaranje i zatvaranje radnih mjesta
     o definiranje stručnih sprema, nivoa složenosti, zvanja
     o definiranje kompetencija potrebnih za radna mjesta
     o ostali parametri (koeficijenti, broj dana godišnjeg odmora,)
     o historijsko praćenje svih izmjena
•    Mogućnost definiranja, pretraživanja i analiziranja velikog skupa podataka o zaposlenicima, kao što su:
     o matični podaci (JMBG, osobni broj, ime, prezime, rođenje, državljanstva,...)
     o adrese i njihova namjena (kućna adresa, vikend adresa, privremena adresa, adresa za vrijeme godišnjeg odmora, ...)
    o ostali mehanizmi kontaktiranja (brojevi telefona, fax-a, e-mail adrese, ...)
    o članovi porodice, osobne isprave
    o završene škole, stručne spreme, zvanja
•    Detaljno praćenje radnog odnosa
    o podaci o prethodnim zaposlenjima
    o zasnivanje radnog odnosa
    o definiranje ugovora o radu i djelu iz postojećih predložaka
    o pregledavanje zatvorenih ugovora, otvaranje ugovora za buduće razdoblje
    o praćenje rada na određeno vrijeme
    o praćenje staža (beneficirani, efektivni, mirovinski)
    o prekidi staža, prekidi radnog odnosa
    o godišnji odmori
•    Praćenje školovanja i napredovanja
    o kompetencije osoba
    o ispiti, certifikati
    o plan školovanja

Obračun plata
Osnovne karaktreristike:
•    Dijeljenje informacija između kadrovske službe i službe za obračun plaća treba biti podržano sofisticiranim mehanizmima prava pristupa pojedinim podacima i funkcijama sistema.
•    Aplikacija mora biti u potpunosti usklađena sa zakonskom regulativom Federacije Bosne i Hercegovine.
•    Aplikacija mora podržavati obračune za RS i Brčko Distrikt.
•    Aplikacija mora podržavati obračune za zaposlenike koji rade u Federaciji BiH, a mjesto prebivališta im je u RSu ili Brčko Distriktu.
•    Mogućnost definiranja neograničenog broja primanja i obustava.
•    Mogućnost automatskog generisanja naloga za isplatu (virmana i to za matrični printer)
•    Mogućnost definiranja primanja u naravi.
•    Korištenje standardnih formula koje se zasnivaju:
     o na iznosu (bruto, neto)
     o na koeficijentima (primanja, radnih mjesta, organizacijska jedinica,...)
     o na satnici (bolovanje na teret poduzeća, bolovanje na teret fonda, prijevoz, topli obrok, ...)
•    Praćenje cjelokupnog procesa:
     o unosa/generiranja evidencije sati rada i primanja
     o obračuna plate
     o generiranja obustava
     o izrade naloga za plaćanje
     o izrade zakonski propisanih obrazaca
     o arhiviranja obračuna

•    Obrada i procesiranje poreskih olakšica
•    Kreiranje elektronskog izvještaja Poreske kartice (PK-1001) u XML formi
•    Pregled i printanje godišnjih izvještaja: GIP-1022 i OLP-1021
•    Kreiranje elektronskog izvještaja GIP-1022 u XML formi
•    Pregled i printanje godišnjih izvještaja:
     o JS3400 Godišnja prijava podataka o doprinosima
     o JS3400-B Godišnja prijava podataka o doprinosima za vrijeme privremene spriječenosti za rad
     o JS3450 Prijava promjene podataka o doprinosima