Insurance2Lite

Koncept INsurance2 Lite definisan je tako da sistem može uspješno odgovori na nekoliko protivrječnih zahtjeva. Sistem mora biti istovremeno fleksibilan i automatizovan, mora biti integrisan jer su često poslovnice i prodajna mjesta osiguravajućih društava dislocirane. Pored toga, podaci u sistemu moraju biti sigurni od neautorizovanog pristupa. Kako Insurance2 odgovara na ove zahtjeve?

Fleksibilnost - Insurance2 mora osigurati da se bez dodatnog programiranja obradi bilo koja polica i bilo koja šteta bilo koje vrste osiguranja, kako proizvoda koji su poznati u trenutku implementacije Insurance2, tako i onih koji će tek nastati u budućnosti. Insurance2 omogućava parametrizaciju tehnologije i definisanje vlastitih proizvoda - cjenovnika, doplataka, popusta, uslova osiguranja..., određivanje načina praćenja statistike po tim proizvodima, unos polica, fakturisanje, uplate, obradu šteta... bez izmjene programskog koda.
Automatizacija - Bez obzira na specifičnosti pojedinih vrsta osiguranja i vrlo različit način obračuna premije, Insurance2 mora omogućiti obračun premije na način koji će korisniku biti jednostavan i razumljiv, te automatizovati često korištene poslovne procese. Insurance2 omogućava automatizovani obračun premije i ispis police za razne vrste osiguranja. Iako su parametri za obračun premije vrlo različiti od proizvoda do proizvoda, Insurance2 dozvoljava unos ili odabir onih parametara koji se koriste pri obračunu premije za pojedini proizvod i izračunava premiju. Praktično, sva kontiranja i u premijskom knjigovodstvu i u knjigovodstvu šteta potpuno su automatizovana sa parametarskim šemama knjiženja, a u sistem su ugrađeni složeni algoritmi za izradu raznih obračuna (provizija, vatrogasni doprinos, matematička rezerva, rezerva štete...) i izvještaja (razni pregledi i rekapitulacije premije i šteta, statistički bilteni...).
Dislociranost - Insurance2 mora omogućiti brz i udoban rad na različitim lokacijama, kako u direkciji osiguravajućeg društva, tako i u poslovnice, prodajnim mjestima... Izborom predložene GPRS tehnologije i centralizirane arhitekture, bazirane na Oracle tehnologiji, ovaj je zahtjev implicitno ispunjen. Aplikacija se instalira i održava na jednom mjestu (centrala), a povezivanje klijenata je praktično preko web browsera (bez bilo kakve dodatne instalacije na klijentskoj strani).
Integrisanost - sistem mora biti integrisan u smislu da se s jednog mjesta definiše tehnologija rada i parametri sistema, kao i da se podaci koji su uneseni na jednom mjestu mogu koristiti svugdje gdje je to potrebno i onda kada je to potrebno. Zbog ovoga smo zahtjeva napravili jedinstvenu, integralnu bazu podataka u kojoj se definiše tehnologija rada i u koju se slijevaju svi podaci nastali pri radu korisnika. Zahvaljujući ovoj integrisanojj bazi podataka podaci koji se unesu na jednom radnom mjestu odmah su raspoloživi na drugim radnim mjestima. Iz integrisane baze podataka jednostavno je jednom akcijom dobiti izvještaj za različite vrste osiguranja i iz različitih poslovnih područja, pa se, na primjer, vrlo jednostavno dobija ukupni profil ugovarača - njegova fakturirana i naplaćena premija po svim vrstama osiguranja (ukoliko je potrebno i život i neživot na jednoj kartici), likvidirane i isplaćene štete, krediti, ulazne fakture ako je dobavljač... Drugim rječima radi se o konceptu jedinstvenog premijskog i finansijskog knjigovodstva.
Sigurnost - sistem mora spriječiti neautorizirani pristup podacima i precizno definisati prava pristupa po pojedinim radnim mjestima. O neautomatizovanom pristupu podacima brine se protokol autorizacije ugrađen u Oracle. Na administrativnom nivou određuju se za cijeli sistem tzv. uloge (npr. “Likvidator”, “Direktor šteta”…). Ulogama se pridružuju precizna prava nad podacima i aplikacijama, a zatim se definiraju korisnici kojima se potom pridružuju uloge. Ne postoji niti jedan način da se podacima pristupi drugačije nego putem ovakve autorizacije, što osigurava visok stepen zaštite podataka. U skladu s ovim zahtjevima Insurance2 je napravljen kao niz samostalnih aplikacija – modula - koje zajedno čine jedinstven sistem.
Uvažavajući potrebu jedinstvenog pogleda na sve podatke u sistemu i specifičnosti pojedinih vrsta osiguranja, IN2 je module podijelio u nekoliko klasa:
Opšti moduli (OM) – aplikacije za prodaju osiguranja, obradu šteta i obradu sudskih spisa koji su nezavisni od vrste osiguranja. Pomoću ovih modula osiguravajuće društvo može voditi sve vrste osiguranja, definisati nove proizvode i odmah ih unositi i obrađivati bez ikakvog programerskog zahvata. Time je postignuta fleksibilnost koju sistem mora imati u današnjim uslovima brzog prilagođavanja tržištu i pojedinom ugovaraču.
OM Financije i računovodstvo podržava sve poslovne procese vezane uz financije i računovodstvo životnih i neživotnih osiguranja, čime je omogućeno brzo i kvalitetno izvještavanje managementa osiguravajućeg društva o financijskim pokazateljima te kvalitetna strategija financijskog planiranja. (Pribavljanja sredstava, podmirenja obaveza, blagajničko poslovanje, slanje opomena dužnicima, vođenje Glavne knjige, provizioniranje,…).
Specijalni moduli (SM) – aplikacije za prodaju pojedinih vrsta osiguranja. Budući da je jednom aplikacijom u praksi nemoguće pomiriti protivrječne zahtjeve različitih vrsta osiguranja uz istovremnu udobnost rada krajnjeg korisnika, IN2 je razvio posebnu klasu modula za izradu i održavanje polica koji su specijalizirani po vrstama osiguranja. Na taj je način osigurana automatizacija obračuna premije uz brz i jednostavan rad. Specijalni moduli namijenjeni su lakšoj i bržoj prodaji i obradi pojedinih vrsta osiguranja. Iako se pomoću modula OM Prodaja može obraditi svaka polica bilo koje vrste osiguranja, specifičnosti pojedinih vrsta osiguranja (poseban ispis police, posebni obračuni, produženja osiguranja, određivanje bonusa/malusa…) automatizovane su posebnim aplikacijama- specijalnim modulima.
U aplikativnom rješenju Insurance2 Lite, Slika 1, implementirani su sljedeći specijalni moduli i to za:
1. neživotno poslovanje poslovanje:
o SM AO – prodaja autoodgovornosti
o SM AK – prodaja autokaska
o SM Imovina – prodaja imovinskih osiguranja
o SM Nezgoda – prodaja osiguranja nezgode
o SM Zdravstveno – prodaja putnog zdravstvenog osiguranja
o SM Dodatno Zdravstveno – prodaja dodatnog zdravstvenog osiguranja
2. životno poslovanje:
o SM Životno osiguranje
Slika 1. INsurance2 Lite