VIJESTI
Potpisan Ugovor o isporuci ISVDV Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata26.05.2014.

Konzorcij sastavljen od kompanija IN2 d.o.o. , IN2 d.o.o. Sarajevo, Comtrade d.o.o. i BBS d.o.o. potpisali su Ugovor o isporuci „Novog informacionog sistema za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata“  (skraćeno ISVDV)  sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike/PIU SESER, a krajnji korisnik Novog IS je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Namjena ISVDV informacionog sistema je praćenje cjelokupnog poslovnog procesa isplata naknada borcima i članovima njihovih porodica, što obuhvata proces zaprimanja zahtjeva, proces obrade zahtjeva, proces revidiranja rješenja, proces kreiranja obračuna i lista za isplate naknada.

ISVDV treba realizirati na način da funkcioniše na tri nivoa: opštinskom, kantonalnom i federalnom. Pored pomenutog sistema treba da sadrži modul za izvještavanje koji će omogućavati široki spektar analiza putem izvještaja oblikovanih od strane krajnjih korisnika.